Deklaracja Dostępności 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do sklepu internetowego do sprzedaży abonamentów Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.

Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SYSTEmEG Net Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Miasta Kraków.

 

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.

Na stronie można włączyć funkcję czytania strony.

Na stronie można wyróżnić linki i nagłówki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Postawa-Gizargiza@zdmk.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 793 228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Zarządu Dróg Miasta Krakowa mieści się w trzy kondygnacyjnym budynku mieszczącym się przy ulicy Centralnej 53 w Krakowie. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście boczne, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się w budynku przy ulicy Władysława Reymonta 20 w Krakowie. Wejście do biura znajduje się od strony ulicy Henryka Reymanna (Park Jordana). Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.