REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW POSTOJOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa abonamentów postojowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania w Krakowie za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;

2. Uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

3. Obszarze płatnego parkowania (dalej OPP) - rozumie się przez to drogi publiczne w Krakowie, na których pobierana jest opłata za postój. W skład obszaru wchodzi zarówno SPP i ŚSPP.

4. Podstrefie - rozumie się przez to wydzieloną część OPP oznaczoną właściwymi znakami lub tablicami Systemu Informacji Miejskiej, charakteryzującą się jednakowymi zasadami i cenami za postój.

5. Sektorze - rozumie się przez to wydzieloną część podstrefy, określoną w załączniku Nr 1 do uchwały.

6. Cenniku opłat postojowych – należy przez to rozumieć stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w OPP, określone w uchwale.

7. ZDMK należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków;

8. Serwisie - należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów postojowych działający pod adresem https://eabonament.zdmk.pl/;

9. Kliencienależy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów postojowych przez Serwis.

10. Zamówieniu należy przez to rozumieć złożenie zapotrzebowania dotyczącego zakupu abonamentu poprzez stronę internetową sklepu znajdującą się pod adresem: https://eabonament.zdmk.pl/;

11. Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) - należy przez to rozumieć siedzibę Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującą się przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynną w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej www.zdmk.krakow.pl

12. Punkcie przyjmowania reklamacjinależy przez to rozumieć Dziennik Podawczy mieszczący się w siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującego się przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, czynny w godzinach pracy BSPP.

13. Blue Media (dalej BM) - operator płatności on-line. 

 

Rozdział II
Typy abonamentów postojowych

§ 3.

1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić następujące typy abonamentów postojowych:

 

a) abonament postojowy typu  „O” w tym dzienny, tygodniowy lub miesięczny,
b) abonament postojowy typu „K”,
c) abonament postojowy typu „N”,
d) abonament postojowy typu „M”,
e) abonament postojowy typu „A”,
f) abonament postojowy typu „I,

 

2. Abonamenty typu „O” można zakupić na wszystkie podstrefy A+B+C lub na każdą z nich osobno.

3. Abonamenty typu „K”, „M”, „A”, „I” stanowią dowód wniesienia opłaty za postój wyłącznie w wybranym sektorze.

4. Abonament typu „N” stanowi dowód wniesienia opłaty za postój w Obszarze Płatnego Parkowania.

5. Aby dokonać zakupu abonamentu postojowego typu „K”, „M”, „A”, „I” oraz „N” niezbędne jest złożenie zamówienia wraz z przesłaniem skanów lub zdjęć wymaganych dokumentów. W przypadku zakupu abonamentu typu „O” nie ma konieczności załączania skanów dokumentów

6. Wysokość opłat za abonamenty postojowe, o których mowa w ust. 1 są określone w cenniku opłat postojowych.

 

Rozdział III
Cennik opłat postojowych

§ 4.

 

1. Abonament postojowy typu „O”

 

podstrefa typu:

A

B

C

A+B+C

1 dzień

55 zł

45 zł

35 zł

100 zł

7 dni

300 zł

200 zł

150 zł

400 zł

1 miesiąc

500 zł

400 zł

300 zł

750 zł

 

2. Abonament postojowy typu „K”

 

podstrefa typu:

A

B

C

1 miesiąc

10,00 PLN

10,00 PLN

10,00 PLN

 

3. Abonament postojowy typu „N”

 

podstrefa typu:

A+B+C

1 miesiąc

0,00 PLN

 

4. Abonament postojowy typu „M” oraz typu „A”

 

podstrefa typu:

A

B

C

1 miesiąc

150,00 PLN

100,00 PLN

70,00 PLN

 

5. Abonament postojowy typu „I”

 

podstrefa typu:

A

B

C

1 miesiąc

250,00 PLN

200,00 PLN

150,00 PLN

 

Opłata za każdy kolejny pojazd narasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.

 

 

 

Rozdział IV
Warunki zakupu abonamentu postojowego

§ 5.

 

1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

2. Zamówienia dokonuje się w swoim imieniu i na swoją rzecz.

 

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.

 

4. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

 

5. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany wybrać typ abonamentu oraz dzień początkowy obowiązywania abonamentu.

 

6. Wszystkie abonamenty postojowe wydawane są wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.

 

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie złożenia zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

 

8. Status zamówienia oraz informacja o wyniku weryfikacji będzie widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

 

9. Pierwszy dzień obowiązywania abonamentu typu „K”, „N”, „I”, „M”, „A”, to najwcześniej siódmy dzień roboczy od dnia złożenia kompletnego wniosku, za wyjątkiem abonamentu typu „O”.

 

10. Pierwszy dzień obowiązywania abonamentu typu „O” to najwcześniej czwarty dzień roboczy od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym. W przypadku dokonania płatności przez BM zakup abonamentu typu „O” może nastąpić tego samego dnia z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu abonamentu postojowego po rozpoczęciu dnia wskazanego na druku potwierdzającym zakup abonamentu, abonament taki ważny jest od czasu (chwili) jego zakupu do daty końcowej wskazanej na druku potwierdzającym nabycie abonamentu.

 

11. Dzień roboczy należy rozumieć jako od poniedziałku do piątku. Dzień wpływu wniosku, będący jednocześnie dniem roboczym, jest liczony jako pierwszy dzień.

 

12. Dokumenty wymagane do zakupu abonamentów:

 

a) Dla abonamentu typu „K”:

1jeden z poniższych dokumentów poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie:

•  pierwsza strona PIT za rok poprzedni oraz UPO,

•  formularz ZAP-3,

•  zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzający płacenie podatku na gminę Kraków, lub

•  numer Karty Krakowskiej,

2) W przypadku osób mieszkających na odcinku ulicy stanowiącego granice sektora i ubiegających się o jego zmianę oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do procedury ZDMK-71 (nie dotyczy sektora A1).

 

b) Dla abonamentu typu „N”:

1) W przypadku tytułu do pojazdu innego niż własność/współwłasność należy dołączyć:

•  umowę leasingu, umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie,

2) kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (z zasłoniętym zdjęciem twarzy ww. osoby)

3) oświadczenie o zameldowaniu na terenie Województwa Małopolskiego stanowiące załącznik nr 1 do procedury ZDMK-72-jeśli dotyczy,

4) oświadczenie o zameldowaniu na terenie Województwa Małopolskiego w imieniu osoby niepełnosprawnej stanowiące załącznik nr 2 do procedury ZDMK-72 – jeśli dotyczy,

5) wzór oświadczenia o sprawowaniu stałej opieki nad osobą niepełnosprawną stanowiący załącznik nr 3 do procedury ZDMK-72 – jeśli dotyczy.

 

c) Dla abonamentu typu „M”:

1) W przypadku tytułu do pojazdu innego niż własność/współwłasność należy dołączyć:

•  umowę leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub numer księgi wieczystej (w przypadku ujawnienia wpisu prawa własności nieruchomości wnioskodawcy)

3) potwierdzenie statusu mikroprzedsiębiorcy stanowiące załącznik nr 1 do procedury ZDMK-73.

 

d) Dla abonamentu typu „A”:

1) W przypadku tytułu do pojazdu innego niż własność/współwłasność należy dołączyć:

•  umowę leasingu, umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub wskazanie numeru księgi wieczystej tej nieruchomości,

3) oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub jedynego jej właściciela, że osoba wnioskująca o abonament jest administratorem.

 

e) Dla abonamentu typu „I”:

1) W przypadku tytułu do pojazdu innego niż własność/współwłasność należy dołączyć:

•  umowę leasingu, umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie.

 

13. Każdy przesłany wniosek, za wyjątkiem abonamentu typu „O”, zostanie zweryfikowany przez pracowników Biura Obsługi Klienta OPP. W przypadku braku dokumentów lub nie spełnienia pozostałych warunków dla wydania danego typu abonamentu, do Klienta zostanie przesłana informacja o negatywnej weryfikacji jego zamówienia z podaniem przyczyny odmowy wydania abonamentu. W takim przypadku uzupełniony i kompletny wniosek należy złożyć ponownie. Na odmowę wydania abonamentu nie przysługuje środek odwoławczy.

 

14. Po pozytywnej weryfikacji następuje zmiana statusu zamówienia, Klient otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego dostępnego na koncie Klienta w zakładce „moje zamówienia”

 

15. Wszelkie załączniki do wniosku o wydanie abonamentu są usuwane po weryfikacji.

 

16. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nabyciem abonamentu. Warunkiem wydania abonamentu jest wcześniejsze wniesienie opłaty na wskazany rachunek bankowy

 

17. W przypadku wpłynięcia środków na przekazany numer rachunku bankowego po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu postojowego, abonament będzie obowiązywał najwcześniej od następnego dnia roboczego po wpływie środków do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.

 

18. W przypadku zakupu abonamentu typu „O” opłaconego on-line przez BM ważność abonamentu rozpoczyna się od chwili dokonania płatności.

 

19. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego.

 

20. Abonament postojowy może być wydany na okres nie dłuższy niż 1 rok (nie dotyczy abonamentów typu „N”) .

 

21. Sprzedaż i wydawanie abonamentów postojowych możliwe jest nie wcześniej niż dwa miesiące przed początkiem okresu ich ważności.

 

 

§ 6.

Nie wydaje się Identyfikatora do umieszczenia za przednią szybą pojazdu dla abonamentów typu „K” zakupionych za pomocą serwisu.

 

§ 7.

 

Wniosek o wydanie abonamentu postojowego pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia i zamówienie zostanie anulowane jeżeli wpłata na wskazany rachunek bankowy nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 8.

 

Klient jest uprawniony do otrzymania potwierdzenia zakupu abonamentu postojowego. Potwierdzenie można otrzymać poprzez wydruk ze strony serwisu.

 

§ 9.

 

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDMK w przypadku niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności.

 

 

Rozdział V
Forma płatności

§ 10.

 

Płatność za zamówione abonamenty postojowe możliwa jest poprzez dokonanie przelewu bankowego na wskazany (indywidualny) rachunek bankowy lub poprzez operatora płatności Blue Media. Koszt w przypadku płatności BM ponosi Klient.

 

§ 11.

 

1. ZDMK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych niż strona serwisu.

2. ZDMK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezależnych czynników uniemożliwiających weryfikację złożonych dokumentów.

3. Za skutki niewłaściwego złożenia zamówienia (dotyczy np. okresów ważności abonamentów, numeru rejestracyjnego, innych danych) odpowiada składający zamówienie.

 

 

Rozdział VI
Informacje

§ 12.

 

1. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży abonamentów przez esklep udzielane będą pod numerem tel.: 12 6167482 oraz 12 6167483 w godzinach pracy Biura określonych na stronie zdmk.krakow.pl lub na adres mailowy: abonamenty.esklep@zdmk.krakow.pl

 

2. Przesyłanie innych informacji na w/w adres mailowy niż dotyczących esklepu nie będą rozpatrywane.

 

3. Brak otrzymania przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności abonamentu nie jest podstawą do reklamowania otrzymanego zawiadomienia.

 

4. Zamówienie zawierające istotne błędy dotyczące np. numeru rejestracyjnego, daty początkowej rozpoczęcia abonamentu, danych zamawiającego nie podlegają reklamacji.

 

 

Rozdział VII
Ochrona danych osobowych

§ 13.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 Kraków 31-586. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer ewidencyjny PESEL, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, adres e-mail, informacji dotyczącej zdrowia w zakresie niepełnosprawności w celu niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, w tym ewidencyjnych i kontrolnych przez ZDMK.

 

2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania.

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

7. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego.

 

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

 

9. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią aty. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit a) (w zakresie informacji o zdrowiu dla abonamentu N) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (z późn. zm.).

 

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 14.

 

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

§ 15.

 

ZDMK przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

§ 16.

ZDMK  może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z abonamentów postojowych zakupionych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich nabycia.

 

§ 17.

 

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o obowiązującą uchwałę oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.